DEĞERLİ ADAYIMIZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ

DEĞERLİ BAŞVURAN; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA SİZİ BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve finansal verileriniz dahil olmak üzere, aşağıda belirtilen kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” terimi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirket olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirket'e yaptığınız başvuru çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla, bu amaçların gerektirdiği süreyle sınırlı olarak kullanılacak ve özel hayatınızın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Anayasa, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket'e yaptığınız başvuru çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla, iş sürekliliği, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak; insan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla, Şirket tarafından yukarıda belirtilen çerçevede elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetlenen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz; Şirket nezdindeki başvurunuz çerçevesinde, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ve ayrıca ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimize; hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formundan, e-posta, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişinizden, istihdam veya danışmanlık şirketlerinden, internet ortamında faaliyet gösteren ve iş ilanlarını ihtiva eden kariyer internet siteleri üzerinden, tarafınızdan ve buna benzer farklı kanallar ile yukarıda detaylı olarak ifade edilen farklı hukuki sebeplere dayanarak; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Şirket dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Şirket’e başvurarak kişisel verilerinizin: I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.